Namen projekta Mednarodna izmenjava inovativnih praks v in med šolami

Izmenjava primerov inovativnih praks poučevanja, ki preko digitalne pismenosti spodbuja razvoj ostalih kompetenc, s poudarkom na razvoju jezikovne kompetence z metodo CLIL (Contend and Language Integrated Learning).

Cilji projekta:

Dvig in zagotavljanje kakovosti poučevanja (razvoj odprtega okolja za učenje ter vrednotenje lastnega znanja, izboljšano znanje tujega jezika).

Uvajanje inovacij (izboljšava formativnega spremljanja na vseh predmetnih področjih, razvoj digitalne pismenosti, razvoj uporabe metode CLIL za poučevanje tujih jezikov).

Internacionalizacija (razvoj in ureditev učnih gradiv in orodij, ki so globalno dostopna ter razvoj izobraževalnih modulov, ki se bodo izvajali na nacionalni in mednarodni ravni).

Profesionalni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev (povišana zmožnost sodelovanja v mednarodnem okolju).

Socialna vključenost (izboljšati uspeh in možnosti tistih z manj priložnostmi).

Projekti OŠ Dobje © 2021.