Mednarodno sodelovanje

Izbrano

Strokovni delavci in učenci Osnovne šole Dobje že od leta 2017 vstopamo v mednarodni prostor v okviru Erasmus+ projektov. Vsi projekti potekajo pod okriljem Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS in so sofinancirani s strani Evropske Unije.

Izobraževanje: Benchmarking the schools of Sweden and Finland

Učiteljica tujega jezika, se je z namenom primerjave tujih šolskih sistemov s slovenskim, udeležila izobraževanja, ki ga je sestavljal izobraževalni del ter opazovanje pouka tako v švedskih kot v finskih šolah. 

V izobraževalnem delu so potekale pestre izmenjave evropskih šolskih praks, saj je vsak udeleženec predstavil šolstvo v svoji državi, med drugim tudi skozi oči raziskave PISA, ki jo opravlja OECD. Le ta meri bralne zmožnosti učencev ter razvitost matematičnega in naravoslovnega znanja. Vsak od udeležencev izobraževanja, je pripravil strnjen pregled za svojo državo. Takole smo se predstavili Slovenci.

Uspešnost Slovenskih 15-letnikov na PISI

Namen projekta Učenje, raziskovanje, inovacija je poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi.

Raziskati želimo vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop, kritično vrednotiti evropske izobraževalne sisteme ter razviti model in podlage za vpeljavo pristopov k poučevanju z učencem v središču učnega procesa.

Cilji projekta:

 • seznaniti se oz. poglobiti razumevanje didaktičnih pristopov in uporabo orodij, ki podpirajo aktivne oblike učenja ter njihovo delovanje preveriti v praksi;
 • pridobiti izkušnje delovanja različnih didaktičnih pristopov ter orodij v podporo aktivnemu učenju v mednarodnem okolju z raznolikimi kulturnimi normami;
 • raziskati vlogo učenca in učitelja v učnem procesu glede na uporabljen didaktični pristop;
 • kritično vrednotiti evropske izobraževalne modele, didaktične pristope in orodja v podporo aktivnemu učenju;
 • razviti vizijo in podlage za vpeljavo modelov poučevanja z učencem v središču učnega procesa ter učiteljem v vlogi moderatorja;
 • preiti od razvitih medkulturnih na interkulturne kompetence.

Spletno srečanje: Slovenia

COVID nam jo je zagodel, da zadnjega srečanja projektne skupine, ki naj bi potekal v Sloveniji, nismo mogli izpeljati. A želja po srečanju je bila tako močna, da se nismo dali kar tako. Organizirali smo spletno srečanje za učence in učitelje vseh sodelujočih šol, ki se ga je udeležilo skoraj 80  udeležencev in je potekalo  s pomočjo videokonferenčnega okolja Google Meet.

Že pred srečanjem, so učenci OŠ Dobje, ki so se udeležili mobilnosti, posneli pozdrave za svoje gostitelje v Romuniji in na Hrvaškem.

Program se je pričel z dobrodošlico pevskega zbora OŠ Dobje, ki je pesem We are the world posnel kar na daljavo. Nato so si učenci vseh štirih držav izmenjali informacije kako so ter kako poteka njihov pouk. Delili so svoje občutke in strahove povezane z možnostjo, da se ne vidijo v živo. Srečanje se je kljub vsemu zaključilo v pozitivnem vzdušju in upanju, da se v jesen vendarle vidimo.

Namen projekta Mednarodna izmenjava inovativnih praks v in med šolami

Izmenjava primerov inovativnih praks poučevanja, ki preko digitalne pismenosti spodbuja razvoj ostalih kompetenc, s poudarkom na razvoju jezikovne kompetence z metodo CLIL (Contend and Language Integrated Learning).

Cilji projekta:

 • Dvig in zagotavljanje kakovosti poučevanja (razvoj odprtega okolja za učenje ter vrednotenje lastnega znanja, izboljšano znanje tujega jezika);
 • uvajanje inovacij (izboljšava formativnega spremljanja na vseh predmetnih področjih, razvoj digitalne pismenosti, razvoj uporabe metode CLIL za poučevanje tujih jezikov);
 • internacionalizacija (razvoj in ureditev učnih gradiv in orodij, ki so globalno dostopna ter razvoj izobraževalnih modulov, ki se bodo izvajali na nacionalni in mednarodni ravni);
 • profesionalni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev (povišana zmožnost sodelovanja v mednarodnem okolju);
 • socialna vključenost (izboljšati uspeh in možnosti tistih z manj priložnostmi).

Mobilnost 5: Romunija

Prva izmenjava učencev je potekala v Romunijo, v mesto Piatra Neamt. Udeleženci so se, med sodelovanjem v pestrem programu, dobro spoznali ter se medsebojno povezali. Bivanje pri družinah gostiteljicah, pa jim je poleg pristnega kulturnega doživetja omogočilo, da so se spletle pristne prijateljske vezi. 

V primerih dnevnikov, ki so jih učenci ustvarjali s spletnim orodjem Story Jumper, si lahko ogledate, kako so učenci doživeli srečanje.

DNEVNIK 1

DNEVNIK 2

Namen projekta Mednarodna izmenjava inovativnih praks v in med šolami

Izmenjava primerov inovativnih praks poučevanja, ki preko digitalne pismenosti spodbuja razvoj ostalih kompetenc, s poudarkom na razvoju jezikovne kompetence z metodo CLIL (Contend and Language Integrated Learning).

Cilji projekta:

 • dvig in zagotavljanje kakovosti poučevanja (razvoj odprtega okolja za učenje ter vrednotenje lastnega znanja, izboljšano znanje tujega jezika);
 • uvajanje inovacij (izboljšava formativnega spremljanja na vseh predmetnih področjih, razvoj digitalne pismenosti, razvoj uporabe metode CLIL za poučevanje tujih jezikov);
 • internacionalizacija (razvoj in ureditev učnih gradiv in orodij, ki so globalno dostopna ter razvoj izobraževalnih modulov, ki se bodo izvajali na nacionalni in mednarodni ravni);
 • profesionalni razvoj strokovnih in vodstvenih delavcev (povišana zmožnost sodelovanja v mednarodnem okolju);
 • socialna vključenost (izboljšati uspeh in možnosti tistih z manj priložnostmi).

Opazovanje pouka: Osnovna šola in vrtec na Danskem

Učiteljica, vzgojiteljica ter pedagoginja so opravile obisk na delovnem mestu na Danskem, ki je potekal vzporedno tako na šoli kot v vrtcu. V Slovenijo so se vrnile polne novih vtisov ter idej za implementacijo v prakso.

Nekaj vtisov ter idej si lahko ogledate na:

Namen projekta Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja je, da strokovnim delavcem omogočimo razviti transverzalne kompetence ter jim omogočimo izkušnje vodenja strokovnega dialoga v tujem jeziku ob upoštevanju medkulturnih prvin.

Na šoli in v vrtcu želimo zagotoviti pozitivno in inovativno delovno okolje z zaposlenimi, ki znajo kritično vrednotiti informacije in jih na tak način predstaviti tudi učencem ter otrokom.

Cilji projekta:

 • spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc;
 • vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje;
 • izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov;
 • dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo;
 • z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.