KA1: 2017 – Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja

Projekt Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja nagovarja strokovne delavce na celotni vertikali osnovnošolskega in predšolskega izobraževanja. Sodelovanje v projektu omogoča strokovnim delavcem razvoj transverzalnih kompetenc ter izkušnje vodenja strokovnega dialoga v tujem jeziku ob upoštevanju medkulturnih prvin. Tako v šoli, kot tudi v vrtcu si želimo zagotoviti pozitivno in inovativno delovno okolje z zaposlenimi, ki znajo kritično vrednotiti informacije in jih na tak način predstaviti tudi učencem ter otrokom.

Cilji projekta:

  • spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc;
  • vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje;
  • izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov;
  • dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo;
  • z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.