KA229: 2019 – CREATE (Come – Renew – Europe – Art – Together – Easily)

Spletna stran projekta CREATE

Projekt, ki vključuje 6 evropskih držav in traja 2 leti, temelji na gradnji in razvoju  evropskega državljanstva in kompetenc med otroki, njihovimi starši in vzgojitelji. V okviru umetnosti in kulture vključeni spoznavajo svojo – nacionalno – tradicijo in spoznavajo tujo. Na ta način ozaveščajo in krepijo svojo nacionalno in posledično evropsko pripadnost. Hkrati gre za deljenje dobrih praks in primerjavo le teh, ki vključuje tudi razvijanje profesionalnih in tujejezikovnih spretnosti vzgojno-izobraževalnega osebja.

Cilji projekta so zastavljeni z vidika strokovnih delavcev in učencev.

Vzgojitelji imajo možnost profesionalnega razvoja, ki vključuje razumevanje, primerjavo in izbiro metod in praks pri poučevanju v partnerskih državah; opazovanje in proučevanje inkluzije (prakse inkluzije); iskanje drugih možnosti ob neuspehu ali učnih težavah; razvoj in spodbujanje tuje jezikovnih spretnosti; seznanitev in uporaba orodij za oddaljeno komunikacijo;  razširjanje lastne kulture na evropski ravni,

Otroci v obdobju trajanja projekta spoznavajo lastno kulturo in raziskujejo kulture drugih evropskih narodov; usvajajo geografsko, kulturno in jezikovno znanje o Evropi – krepijo nacionalno in evropsko pripadnost; se urijo v razvoju predopismenjevalnih sposobnosti, sposobnosti sprejemanja odločitev, argumentiranja, sprejemanja odgovornosti in kritičnega mišljenja; ozaveščajo obstoj mnogih jezikov in razvijajo socialne spretnosti. Hkrati razvijajo umetniško predstavljivost in ustvarjalnost, digitalno pismenost.